У В Е Д О М Л Е Н И Е
С настоящото ГЕРКАНД ООД, гр. Пещера, уведомява за следното свое инвестиционно намерение: “Преработка на скрап – чугун /отпадъци от черни и цветни метали/, за производствените ни нужди”, с местоположение производствена площадка УПИ VІІ, кв.81 по плана на гр. Пещера, обл. Пазарджик, с обща площ 1000 кв.м., собственост на ГЕРКАНД ООД. При изпълнение на инвестиционното намерение и при експлоатацията на площадката и съоръжението, не се очаква въздействие върху околната среда. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено: в Община Пещера, на сайта на Дружеството www.gerkand.com , на ел. поща sales@gerkand.com или в РИОСВ – Пазарджик 4400, “Генерал Гурко” № 3, ет.4, П.К.220.